By

Cung Tướng mạo trên khuôn mặt (cung cuối cùng trong 12 cung) bao gồm Ngũ nhạc và Tam đình. Theo xem bói mặt ở cung Tướng mạo, nếu người có Tam đình và Ngũ nhạc...

Xem Thêm