By

Việc xem ngày tốt xấu để làm một số việc liên quan trong quá trình làm nhà hết sức quan trọng. Những việc đó bao gồm: Xem ngày động thổ, đổ móng, đổ trần,…...

Xem Thêm