Gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành: Đeo Ngọc Bội quan âm hoặc trang sức cũng có tác dụng cảnh tỉnh nhắc nhở, để mỗi khi người đàn ông có việc nóng nảy

Xem Thêm