By

Trong sách xem ngay tốt xấu có một câu nói được những người chơi Ngọc Quý truyền miệng nhau là: “Nam Đới Quán Âm Nữ Đới Phật”. Vậy từ đâu mà có câu...

Xem Thêm