Người tu pháp Hoàng thần tài thì phải có tâm bồ tát, hành thiện bố thí cho người khác để kết thiện duyên rộng rãi

Xem Thêm