Tuy nhiên, treo tranh gì và treo ở đâu lại là vấn đề không thể qua loa, đại khái.

Xem Thêm